грижа, любов, игра за всяко дете

грижа, любов, игра за всяко дете

Стахът от непознати

Човешките същества изпитват емоции, които са универсални във всички части на света. Щастие, интерес, изненада, страх, гняв, тъга и отвращение са тези основни емоционални състояния, които спонтанно и естествено преживява и проявява всяко бебе от ранна възраст. Страхът се появява отчетливо около шестия месец – когато бебето по-ясно започва да разбира, че определени хора са по-важни в неговия живот, отколкото други, и че тези хора понякога присъстват, а друг път не са наоколо. Страхът от непознатия се появява като важен крайъгълен камък в развитието на детето – сигнал, че то има правилно психическо развитие. Бебето на възраст 8-10 месеца много често реагира със страх, когато наоколо се появи непознат човек. Страхът към непознати преминава и изчезва обикновено към 18-24 месечна възраст.

Въпреки че това е естествена реакция на бебето и малкото дете, не всеки страх от непознати е нормален. Както пълната липса на страх от непознати, така и прекомерно интензивната реакция на страх могат да бъдат сигнал за проблем и необходимост да се потърси помощ.

 

Когато бебето вече е толкова развито, че разпознава познатото и непознатото, то проявява едновременно любопитство и предпазливост спрямо нови стимули, хора и ситуации. Предпазливостта е необходима, защото осигурява безопасността. Прекомерното безстрашие може да бъде опасно за здравето и живота на малкото дете. Същевременно любопитството към новото обогатява опита и също е необходимо за правилното развитие на малкото дете. Новата играчка предизвиква у него известно двоумение, преди да я приеме и да започне да играе с нея. Пълзящите бебета проявяват страх от височина. Появата на непознат човек може да предизвика плач. Интензивността на тези реакции варира в зависимост от различни фактори:

 • Темперамента на бебето. Някои бебета са по-страхливи от други. Тези индивидуални вариации в реакциите са обусловени от вродени биологични различия в типа нервна система.
 • Миналите преживявания и опит с непознати. Бебета, които са отглеждани основно само от един възрастен и нямат почти никакъв контакт с други хора, ще се страхуват повече.
 • Актуалната ситуация. Ако непознатият се появи в нова и необичайна за бебето среда и го вземе неочаквано на ръце, това ще предизвика по-силен страх; същевременно ако непознатият е предпазлив, внимателен и в позната за детето обстановка се държи приветливо и дружелюбно, вероятно любопитството на бебето ще надделее над страха. Колкото повече различни възрастни са ангажирани в грижите за бебето, толкова по-малка е вероятността бебето да демонстрира страх от непознати.
 • Реакцията на близкия за детето възрастен към непознатия. Изразът на лицето, тембърът на гласа, езикът на тялото – чрез тези сигнали познатият за детето възрастен показва на бебето дали съществува опасност и каква трябва да бъде неговата реакция.
 • Качеството на привързаността на бебето. Нормално е бебето да прояви боязливост и предпазливост спрямо непознати, но същевременно, когато то е сигурно привързано към значим за него възрастен, ще бъде готово да изследва новите хора и ситуации. При среща с непознат детето ще се отдалечава от близкия човек, за да изследва непознатия, при нужда ще се връща отново за кратко при най-близкия и отново ще се отдалечава. Добре е да се осигури на детето възможност самò да контролира темпа и вида на сближаване. То ще бъде по-спокойно, ако самò определи колко бързо и до каква степен ще се приближи до непознатия или ще общува от разстояние.

Какво може да се направи, за да се регулира страхът на детето от непознати?

 • Осигурете на бебето значим възрастен, който основно да полага грижи за него и да откликва на нуждите му.
 • Освен този възрастен, осигурете присъствие на други близки хора, които регулярно общуват с него и също участват в грижите.
 • Осигурете нa бебето режим и предвидимост в ежедневието, но същевременно редовно обогатявайте опита и преживяванията му чрез нови стимули и среда.
 • Бебето трябва да се среща с нови хора, които са внимателни в контакта с него.
 • Оставете детето самò да регулира темпа, с който да се сближава с непознатия – първоначално то може само да го поглежда крадешком, след това да се приближава внимателно, да му подаде играчка от разстояние и едва след това да е готово да остане спокойно в негово присъствие.
 • Следете внимателно за собствените си реакции спрямо нови стимули – места, миризми, случки и хора. Бебетата „попиват“ емоционалните реакции на най-близкия за тях човек, който е ориентир доколко е опасно това, което се случва, и каква е правилната емоционална реакция.